Regulamin

REGULAMIN ANTRAKT CLUB

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Antrakt Club Łódź ul. Zachodnia 95 zwany dalej Klubem, jest miejscem prywatnym i reprezentowanym wyłącznie przez  Menadżera Klubu.
2. Jedynymi oficjalnymi stronami Klubu jest strona internetowa prowadzona przez osoby upoważnione przez właściciela: www.antraktclub.pl fanpage na facebook.pl: Antrakt Club oraz Instagram: antraktclublodz. Właściciel Klubu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie informacje i materiały zamieszczone na innych stronach internetowych.
3. Niniejszy regulamin jest powszechnie dostępny dla wiadomości Gości Klubu w siedzibie Klubu.
4. Gościem Klubu jest każda osoba, upoważniona do wstępu na teren Klubu na podstawie biletu uprawniającego do wstępu na imprezę otwartą bądź osoba posiadająca zaproszenie wydane przez osobę, na której zlecenie organizowana jest impreza zamknięta lub okazjonalna.
5. Do Klubu mają wstęp jedynie osoby pełnoletnie. Wyjątek od tego stanowią imprezy zamknięte typu ‘osiemnastka’. Personel Klubu ma prawo do wylegitymowania gościa Klubu w celu ustalenia jego tożsamości oraz weryfikacji jego wieku. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany wymaganej minimalnej granicy wiekowej.

§ 2
PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA IMPREZY ORAZ PERSONELU KLUBU
1. Organizatorem każdej imprezy odbywającej się w Klubie jest Menadżer Klubu.
2. Klub czynny jest w każdy piątek i sobotę od godziny 20:00, z wyłączeniem imprez zamkniętych i imprez okazjonalnych. Przed otwarciem Klubu osobami uprawnionymi do przebywania na jego terenie jest tylko i wyłącznie personel oraz osoby upoważnione przez Właściciela Klubu. W przypadku przebywania na terenie Klubu osób nieuprawnionych Menadżer Klubu ma prawo wyprosić osoby nieuprawnione do przebywania na jego terenie, a  w razie oporu zastosować wszelkie dostępne środki celem wyegzekwowania tego żądania. 
3. Godziny zamknięcia Klubu ustala każdorazowo Menadżer Klubu.
4. Wstęp do Klubu jest odpłatny, z wyjątkiem imprez, które na stronie internetowej Klubu są oznaczone jako imprezy ze wstępem bezpłatnym. Opłata za wejście do Klubu nie podlega negocjacjom i jest ustalona odgórnie.
5. Znakiem legitymacyjnym uprawniającym do wstępu na teren Klubu jest bilet na imprezę otwartą wystawiony przez selekcjonera albo Menadżera Klubu lub zaproszenie wydane przez osobę, na której zlecenie organizowana jest impreza zamknięta lub okazjonalna. Koszt jednorazowego biletu wejścia na imprezę piątkową wynosi 20 zł, sobotnią – 20 zł, z wyłączeniem imprez zamkniętych i imprez okazjonalnych. Bilet uprawnia Gościa Klubu do jednorazowego wstępu na teren Klubu. Po opuszczeniu terenu Klubu bilet nie uprawnia do ponownego wstępu.
6. Zakup biletu jest jednoznaczny z zapoznaniem się oraz akceptacją Regulaminu Antrakt Club przez Gości Klub
7. Bilet przedarty i zniszczony  jest nieważny.
8. Menadżer Klubu oraz upoważniony selekcjoner ma prawo skontrolować ważność biletu w każdym momencie trwania imprezy. W razie stwierdzenia, że kontrolowana osoba nie jest Gościem Klubu Menadżer Klubu oraz upoważniony selekcjoner mają prawo wyprosić osoby nieuprawnione do przebywania na terenie Klubu, a  w razie oporu zastosować wszelkie dostępne środki celem wyegzekwowania tego żądania.
9. Klub zastrzega sobie prawo selekcji. Selekcjoner bądź Menadżer Klubu może odmówić wstępu do Klubu każdej osobie bez podania przyczyny. Dotyczy to również osób umieszczonych na pisemnych listach gości,  posiadających ogólnodostępne zaproszenia lub posiadających wcześniejszą rezerwację loży w Klubie. W szczególności selekcjoner bądź Menadżer Klubu odmówią wstępu osobie, która:

  • łamie postanowienia niniejszego regulaminu,
  • zachowuje się niezgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi,
  • posiada nieodpowiedni ubiór w stosunku do rangi imprezy,
  • jest agresywna w wyglądzie i zachowaniu oraz której obecność może stworzyć sytuacje niebezpieczne dla innych Gości Klubu,
  • jest  nietrzeźwa w stopniu znacznym,
  • jest pod wpływem działania środków odurzających, w tym narkotyków i tzw. dopalaczy.

1. Zabronione jest wnoszenie na teren Klubu przedmiotów oraz części odzieży, które mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa Gości Klubu i personelu Klubu oraz wszelkich napojów alkoholowych i bezalkoholowych, jedzenia, środków odurzających, materiałów niebezpiecznych.
2. Zabronione jest na terenie Klubu dokonywania jakichkolwiek zachowań noszących znamiona handlu, akwizycji, promocji i reklamy oraz zbiórek pieniężnych bez zgody Menadżera Klubu.
3. Personel Klubu zastrzega sobie prawo do odmowy podania napojów alkoholowych osobie nietrzeźwej w stopniu znacznym, w szczególności gdy osoba ta zachowuje się w sposób agresywny.
4. Osoby wymiotujące na terenie klubu zostaną wyproszone z klubu oraz  zobowiązane są do zapłaty kary pieniężnej o wysokości ustalonej przez Menadżera Klubu.
5. Ze względów bezpieczeństwa, pracownicy ochrony klubu mają prawo odmówić wstępu na teren lokalu w przypadku, gdy ilość osób w Klubie równa będzie dopuszczalnej, maksymalnej liczbie osób mieszczących się w lokalu.
6. Pracownik ochrony ma prawo sprawdzenia zawartości torebek, plecaków oraz odzieży gości Klubu. W przypadku odmowy poddania się ww. kontroli, Klub zastrzega sobie prawo do wyproszenia z terenu Klubu.
7. W Klubie obowiązuje zakaz palenia tytoniu, z wyłączeniem specjalnie oznakowanego i przystosowanego do tego miejsca dla palących. Goście Klubu przebywające w tych miejscach dobrowolnie zgadzają się  na przebywanie w zadymionym pomieszczeniu.
8. Cały obiekt na zewnątrz jak i wewnątrz jest monitorowany. Materiały z nagrań mogą być udostępniane jedynie policji lub innym upoważnionym do ich pozyskiwania służbom państwowym.
9. W przypadku niezastosowania się do Regulaminu personel Klubu lub Menadżer Klubu mogą wyprosić Gościa Klubu, a  w razie oporu zastosować wszelkie dostępne środki celem wyegzekwowania żądania opuszczenia Klubu.

§ 3
REZERWACJE
1. Klub ma możliwość dokonania rezerwacji stolika, sali VIP oraz całego lokalu bezpośrednio w klubie, drogą telefoniczną lub mailową. Rezerwacja stolika bądź sali VIP jest ważna do godz. 22:00. Klub zastrzega sobie prawo zmiany nr stolika. Osoby, które do wyznaczonej godziny nie zgłoszą się po odbiór rezerwacji u obsługi Klubu tracą rezerwację stolika lub sali VIP.
2. Rezerwacja stolika do 8 osób odbywa się za wpłaceniem zadatku o wysokości 50 zł (do wykorzystania na barze), w przypadku rezerwacji dla większej ilości osób następuje zwiększenie ceny proporcjonalnie  do wielokrotności np. 16 osób – 100 zł itd. Rezerwacja jest ważna do godziny 22:00. Zadatek nie jest zwrotny w przypadku nie odbycia się rezerwacji.
3. Rezerwacja sal VIP następuje po wpłaceniu zadatku 1000 zł lub 1500 zł (do wykorzystania na barze) cena zależna od wielkości wynajmowanej sali. Kwotę ustalana jest indywidualnie przez Menadżera Klubu. Zadatek nie jest zwrotny w przypadku nie odbycia się rezerwacji.
4. W przypadku rezerwacji sal VIP, termin nie może ulec zmianie.
5. W Klubie zabronione jest dekorowanie wynajętej Sali VIP lub loży confetti, niezastosowanie się do punktu grozi karą pieniężną o wysokości 100 zł.

§ 4
PRAWA I OBOWIĄZKI GOŚCIA KLUBU
1. Gość Klubu z chwilą zakupu biletu lub skorzystania z otrzymanego zaproszenia akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu oraz wyraża zgodę na wykonywanie i rozpowszechnianie zdjęć fotograficznych oraz filmów z jego udziałem na stronie internetowej Klubu oraz portalach społecznościowych. Gość Klubu wyraża także zgodę na wykorzystanie bezpłatne jego wizerunku do celów marketingowych.
2. Gość Klubu ma prawo wstępu na imprezę otwartą za okazaniem ważnego biletu, a w przypadku imprez okazjonalnych lub zamkniętych – za okazaniem zaproszenia wydanego przez osobę, na której zlecenie organizowana jest taka impreza.
3. Gość Klubu ma obowiązek zachowania biletu do kontroli w każdym momencie trwania imprezy oraz okazania go na żądanie Menadżera Klubu bądź upoważnionego selekcjonera. .
4. Gość Klubu przyjmuje do wiadomości, że może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu.
5. Gość Klubu zobowiązany jest do niewnoszenia na teren Klubu przedmiotów oraz części odzieży, które mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa innych Gości Klubu oraz personelu Klubu oraz wszelkich napojów alkoholowych i bezalkoholowych, jedzenia, środków odurzających, materiałów niebezpiecznych.
6. Gość Klubu zobowiązany jest zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych Gości Klubu oraz personelu Klubu, do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo w Klubie. W przypadku niezastosowania się do poleceń i zarządzeń służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo w Klubie, służby te mogą wyprosić Gościa Klubu, a  w razie oporu zastosować wszelkie dostępne środki celem wyegzekwowania żądania opuszczenia Klubu.
7. Gość Klubu zobowiązany jest do użytkowania wyposażenia Klubu zgodnie z jego przeznaczeniem. W szczególności na terenie Klubu zabronione jest wchodzenie na krzesła, stoły, rzucanie przedmiotami, wychodzenie poza teren Klubu ze szklanymi naczyniami stanowiącymi własność Klubu oraz wchodzenie do pomieszczeń przeznaczonych tylko dla personelu Klubu. W przypadku niezastosowania się do niniejszych zakazów personel Klubu lub Menadżer Klubu mogą wyprosić Gościa Klubu, a  w razie oporu zastosować wszelkie dostępne środki celem wyegzekwowania żądania opuszczenia Klubu.
8. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych na mieniu Klubu, za szkody odpowiada sprawca zniszczenia, lub osoba za niego odpowiedzialna.
9. W Klubie nie wolno tańczyć ze szkłem w ręku – kieliszki, szklanki, kufle itp.
10. Pozostawianie szkła na ramach luster jest zabronione.
11. Osoby które decydują się na udział w imprezach organizowanych w Klubie, zdają sobie sprawę i wyrażają zgodę na możliwość utrwalenia ich wizerunku w trakcie imprezy w formie rejestracji audiowizualnej i zdjęć fotograficznych, w tym jako osób stanowiących szczegół całości takiej jak publiczna impreza czy zgromadzenie zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 5
SZATNIA
1. Szatnia jest obowiązkowa dla każdego Gościa Klubu.
2. Opłata za przechowanie jednej sztuki odzieży należącej do Gościa Klubu wynosi 2 PLN.
3. Zgubienie numerka z szatni należy niezwłocznie zgłosić personelowi Klubu. Wydanie pozostawionych rzeczy w szatni odbędzie się po zakończeniu imprezy lub w wyznaczonym przez menadżera terminie oraz po podpisaniu stosownego oświadczenia. Opłata za zgubienie lub zniszczenie numerka z szatni wynosi 50 PLN. Rzeczy pozostawione w szatni i nieodebrane w dniu imprezy są przechowywane w Klubie do 14 dni.
4. W przypadku zgubienia numerka przez Gościa Klubu, Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni przez ww. Gościa.
5. Klub nie prowadzi depozytu rzeczy wartościowych w szatni i nie bierze tym samym odpowiedzialności za pozostawione w szatni przedmioty w szczególności rzeczy wartościowe, dokumenty, sprzęt elektroniczny, karty płatnicze, pieniądze.
6. W przypadku zaistnienia spraw spornych związanych z wydaniem odzieży z szatni (wydanie bez posiadania numerka), decyduje Menadżer Klubu.

§ 6
ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLUBU
1. Goście Klubu oraz osoby, które przebywają na terenie Klubu, nie będąc do tego upoważnione ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie zniszczenia mienia Klubu, których się dopuściły.
2. Każdorazowe wykroczenie o znamionach przestępstwa i aktów wandalizmu zgłaszane będzie Policji. Jednocześnie w przypadku tych osób będzie miał zastosowanie zakaz wstępu do Klubu.
3. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na mieniu lub na osobie na terenie Klubu, w tym na terenie przyległym do Klubu, przez Gości Klubu lub przez osoby, które przebywały na terenie Klubu, nie będąc do tego upoważnione. W szczególności Klub nie poznosi odpowiedzialności za utrwalanie i rozpowszechnianie fotografii oraz filmów z udziałem Gości Klubu bez ich zgody przez innych Gości Klubu lub osoby, które przebywały na terenie Klubu, nie będąc do tego upoważnione.
4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu lub na osobie powstałe na terenie Klubu, w tym na terenie przyległym do Klubu, wskutek nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
5. Klub nie odpowiada za wydarzenia o charakterze losowym, które mogą wystąpić podczas imprezy, takich jak pożar, zalanie, ewakuacja zarządzona przez służby Policji i Straży Pożarnej, katastrofa, alarm bombowy, oraz nie będzie zobowiązany do zwrotu pieniędzy za bilety ani do odszkodowania za inne roszczenia związane z nieodbyciem się lub przerwaniem imprezy z wyżej wymienionych powodów.
6. Klub nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie i szkody wyrządzone przez Gościa, w stosunku do innych gości, osób i podmiotów przebywających na terenie Klubu .
7. Gość ponosi odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia, zanieczyszczenia oraz w każdym innym miejscu na terenie Klubu , powstałe z jego winy lub z winy towarzyszących mu lub odwiedzających go osób albo z winy dzieci pozostających pod jego opieką. Naprawienie przez Gościa szkody wyrządzonej Klubowi następuje przez zapłatę kary pieniężnej (kary umownej)
Cennik Klubu kar pieniężnych - cennik kar pieniężnych stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu Klubu Antrakt.
8. Jeżeli obciążająca Gościa kara pieniężna nie pokryje poniesionej przez Klub  szkody, za którą Gość odpowiada, lub gdy w danej sytuacji/zdarzeniu wyrządzającym szkodę kara pieniężna nie występuje, Klub ma prawo obciążyć Gościa odszkodowaniem do wysokości wyrządzonej szkody.
1. Skargi Gości Klubu są przyjmowane w formie pisemnej przez Menadżera Klubu.

Załącznik nr 1 do regulaminu Klubu Antrakt :
Cennik Klubu  kar pieniężnych

§ 1
ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLUBU
1. Za każdy jednorazowy przypadek:
a) Palenie tytoniu w miejscach niedozwolonych – 50 zł
b) Bezpodstawne uruchomienie alarmu – 500 zł
c) Sprzątanie wymiocin lub innych nieczystości fizjologicznych – 200 zł
d)  Zgubienie numerka od szatni - 50 zł
e) Rozsypanie confetti – 100 zł
1. Zniszczenie mienia Klubu – kwota ustalana indywidualnie przez Menadżera Klubu.
Uwaga: Jeżeli obciążająca Gościa kara pieniężna nie pokryje poniesionej przez Klub  szkody, za którą Gość odpowiada, lub gdy w danej sytuacji/zdarzeniu wyrządzającym szkodę kara pieniężna nie występuje, Klub  ma prawo obciążyć Gościa odszkodowaniem do wysokości wyrządzonej szkody.